red bar English_link
Be friend

About Us

D-PRO ภายใต้คำนิยาม “The Car Artisan”
จุดยืนของ D-PRO
ได้รับการกำหนดขึ้นโดยเน้นให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทแม่ประเทศ ญี่ปุ่นคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาสำหรับให้ผู้เชี่ยวชาญโดย
เฉพาะผ่านคำว่า D-PRO หรือ “Detailing-Professional” คือการดูแล
รถยนต์อย่างมืออาชีพและสำหรับในประเทศไทยเราต้องการโฟกัสถึงด้าน
ความพิถีพิถันมากขึ้นเฉกเช่นช่างศิลป์ที่ทุ่มเทกับผลงานชิ้นเอกอย่างเต็มที่ตาม
คำนิยาม “The Car Artisan” นั่นหมายความว่ารถยนต์ทุกคันที่เข้ามารับ
บริการเคลือบแก้วด้วยผลิตภัณฑ์ D-PRO จะต้องผ่านขั้นตอนที่พิถีพิถัน
ดุจงานศิลปะชิ้นเอก

ทั้งนี้ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ D-PRO แห่งนี้ ให้บริการบำรุงรักษารถตั้งแต่
ภายนอกจนถึงภายในอย่างครบวงจรโดยมีการให้บริการตั้งแต่การล้างทำ
ความสะอาดรถยนต์ ขัดเคลือบสี ตลอดจนการดูแลรักษาทำความสะอาด
รวมถึงการฟื้นฟูภายในห้องโดยสาร โดยมีบริการที่โดดเด่นคือการเคลือบ
สีรถยนต์แบบเคลือบแก้ว D-PRO Premium Glass Coating ด้วย
ผลิตภัณฑ์จาก D-PRO ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับจากศูนย์บริการ
เคลือบแก้วในประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด นอกจากนี้ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์
D-PRO ยังเป็นศูนย์อบรมและพัฒนาฝีมือการเคลือบแก้วตามมาตรฐานของ
D-PRO ให้กับพนักงานของศูนย์บริการที่เป็นพันธมิตรของ D-PRO อีกด้วย


dprostaffs for contact page

Copyright 2010 DPRO Thailand Allright reserved
Go to Japanese website go to English version